Online mobilni
Online mobilni
Online mobilni

Pretraga mobilnih

Prijavljivanje

CAPTCHA
Da li si robot?
Image CAPTCHA
Prepiši sa slike

Servis i garancija


 

Uslovi garancije

Garancijom garantujemo Vam da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno uklonjeni u ovlašćenom servisu u garantnom roku.

Garantni rok

Garantni rok počinje teći od dana kupovine proizvoda. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 30 dana, biće zamenjen novim. Garancija se priznaje uz garantni list izdat od strane prodavnice koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, imei ( serijski broj porizvoda ) broj i naziv proizvoda, pečat i potpis ( fiskalni isečak nije obavezan ).

Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:

Na mobilne uređaje garancija obuhvata period od 12 meseci. Prateća oprema mobilnih telefona kao što su baterija, slušalice, memorijske kartice, tastatura i Bluetooth slušalice, spadaju u potrošni materijal i imaju garanciju u trajanju od 3 meseca. Displej, interna memorija i druga elektronika mobilnih telefona, imaju garanciju od 6 meseci. Softver tj. operativni sistem mobilnog telefona imaju garanciju od 12 meseci.

Ukoliko je prilikom upotrebe lice samo menjalo ili preuzimalo softwere i slično sa neovlašćenih sajtova ne snosimo odgovornost za ispravnost i funkcionisanje uređaja!

Garancija ne obuhvata: Redovnu proveru, održavanje uz zamenu delova koji se troše normalnom upotrebom. Održavanje i instalaciju novog operativnog sistema. Prilagođavanje ili promene za poboljšavanje proizvoda za primenu koja nije opisana u tehničkim uputstvima za korišćenje.

Garancija ne važi u slučajevima:

Ukoliko se lice ( kupac ) nije pridržavao proizvođačkog upustva o upotrebi proizvoda. Isto tako, ukoliko je kupac nestručno postupao sa proizvodom ili ga je davao na servis neovlašćenom licu ili servisu.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana oštećenjem zbog nepravilnog održavanja, korišćenje neodgovarajuće dodatne opreme, oštećenja nastala zbog varijacije napona električne mreže, udara groma, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja nastala usled izlaganja proizvoda uticaju vlage, vatre, tečnosti i drugo, neočekivanih nezgoda i drugih spoljašnjih faktora, korišćenjem neadekvatnog repromaterijala, nepravilne montaže ili programiranja uređaja, korišćenjem GPRS-a, Wap-a - preuzimanje igrica, melodija, sličica i slično sa neovlašćenih sajtova.

Odgovornost korisnika proizvoda:

Da se pridržava uslova garancije i propisanih uslova eksploatacije proizvoda u skladu sa upustvom.

Da sačuva dokumentaciju i ambalažu u toku trajanja garantnog roka.

 

Serijski brojevi i modeli svih proizvoda uneti su u našu bazu podataka na osnovu čega se vrši identifikacija.

Ovlašćeni servisni centri:

Connect Servis
Bulevar Kralja Aleksandra 187

11000 Beograd

Srbija
Bat Tel
Radnička 45

21000 Novi Sad

Srbija
Bravo Tel
Somborski put 79

24107 Subotica

Srbija
Onlinemobilni
Nikole Vukičevića T.C. "Katja"

25000 Sombor

Srbija